TDK Sözlük – Türk Dil Kurumu

TDK Sözlük - Türk Dil Kurumu

Türk Dilinin zenginliği, kelime hazinesi ve dilbilgisi kurallarıyla şekillenmiş bir hazinedir. Bu dilin kapsamlı bir kaynağı olan Türk Dil Kurumu, kısaca TDK, dilimizin gelişimine yön veren önemli bir kuruluştur.

TDK’nın en belirgin eserlerinden biri ise Türkçe sözlükleridir. Özellikle “TDK Sözlük” ifadesi, dilimizin kullanımına dair rehber niteliğindeki bu kaynağın merkezi bir unsuru olarak ön plana çıkar.

TDK Sözlük, kelime dağarcığımızı zenginleştirirken, Türk Dil Kurumu ise dilbilgisi kurallarıyla dilimizin yapı taşlarını oluşturur.

Bu makalede, TDK Sözlük ve Türk Dil Kurumu‘nun dilimiz üzerindeki etkilerini, dilin evrimine katkılarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Dilimizin koruyucusu ve geliştiricisi olan TDK’nın önemi, her kelimenin anlamını derinlemesine keşfetmek isteyenler için açık bir kapı oluşturuyor.

Türk Dil Kurumu (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumu Ne Zaman Kuruldu ?

Türk Dil Kurumu (TDK), Türk dilinin düzenli bir şekilde incelenmesi, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla 12 Temmuz 1932 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin önde gelen aydınları tarafından kurulan bir kurumdur.

TDK’nın Kuruluş Amacı ve Görevleri

Türk Dil Kurumu, dilin yapısını inceleyerek dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını teşvik etmeyi, dildeki yanlışları düzeltmeyi ve Türkçeyi çağdaş dünya standartlarına uygun bir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

TDK’nin 2003-2007 Stratejik Plan Raporu’nda belirtilen Türk Dil Kurumu amaçlarının yeniden ifadesini bulabilirsin:

 1. Bilim, kültür, edebiyat ve öğretim diline dair Türkçe’nin gelişimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.
 2. Türkçenin her alanda doğru, estetik ve etkili bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunarak dilin kalitesini artırmak.
 3. Türk dilinin zenginliklerini koruyarak ve işleyerek, bu zenginlikleri gelecek nesillere aktararak sürdürülebilir bir dil mirası oluşturmak.
 4. Kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğini göstermek için akademik altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirmek.

Türk Dil Kurumu’nun kuruluşu, Cumhuriyet döneminde dilin önemine verilen bir vurgunun bir yansımasıdır. Türkiye, bu dönemde büyük bir dil devrimi yaşamış ve Türkçenin güçlenmesi için bir dizi reform gerçekleştirilmiştir.

Türk Dil Kurumu, bu reformların bir parçası olarak dilin düzenlenmesi ve zenginleştirilmesi sürecine katkıda bulunmak üzere kurulmuştur.

Kurum, dilbilgisi kurallarını belirleyerek, dildeki yabancı etkileri azaltarak, Türkçeyi daha anlaşılır ve kullanışlı bir dil haline getirmeyi hedefler. Dilin evrimini izleyerek, yeni kelimeleri ve ifadeleri kabul eder veya önerilerde bulunur.

Aynı zamanda, dilin resmi kullanımında standartları belirleyerek, dilin eğitimde, bilimde, sanatta ve diğer alanlarda etkili bir şekilde kullanılmasını teşvik eder.

Türk Dil Kurumu’nun başlıca görevleri arasında dilin doğru kullanımını denetlemek, dilbilgisi kurallarını belirlemek, yeni kelimeleri ve terimleri tespit etmek, dil üzerine araştırmalar yapmak ve dilin gelişimine katkıda bulunmak yer alır.

Kurum ayrıca sözlükler, dil kılavuzları ve dilbilgisi kitapları gibi kaynakları yayımlayarak dilin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar.

Türk Dil Kurumu, Türkçeyi koruma ve geliştirme misyonuyla, Türk dilinin evrensel bir iletişim aracı olmasını sağlamak adına çalışmalarına devam etmektedir.

Dilin zenginliğini ve doğruluğunu koruma amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle, Türk Dil Kurumu Türkçenin geleceğine ışık tutan önemli bir kurum olarak varlığını sürdürmektedir.

Türk Dil Kurumu’nun Tarihçesi

Türk Dil Kurumu (TDK), Türk dili üzerine çalışmalar yürüten önemli bir kurumdur. Türk dili ve dilbilimi alanında çalışmalarını sürdüren TDK, Türk dilinin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 12 Temmuz 1932 tarihinde kurulmuştur.

Kuruluşundan bu yana Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini vurgulayan TDK, dil bilimcileri, yazarlar, öğretmenler ve dilseverler için önemli bir referans noktası olmuştur.

Türk Dil Kurumu’nun temelleri, Türk dilinin bilimsel bir temele dayandırılması ihtiyacıyla atılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde dil konusunda ciddi çalışmalar yapılmış olsa da, dilin modernleştirilmesi ve standartlaştırılması gerekiyordu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, bu konuda önemli bir adım atmış ve TDK’yi kurarak Türk dilinin geleceğini şekillendirmiştir.

TDK’nin kuruluşunda büyük rol oynayan isimlerden biri, ünlü Türk dil bilimci Ahmet Cevdet Pasha’dır. Pasha, Osmanlı döneminde dil üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmış bir bilim adamıydı ve Türk dilinin modernleştirilmesine olan katkılarıyla TDK’nin kurulmasında etkili olmuştur.

Türk Dil Kurumu’nun ilk başkanı, dil bilimci, yazar ve düşünür olan Halit Ziya Uşaklıgil’dir. Uşaklıgil, Türk dilinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusundaki vizyonu ile TDK’nin başkanlığını yapmış ve kurumun ilk yıllarında önemli çalışmalara imza atmıştır.

TDK’nin kuruluşundan itibaren temel amacı, Türk dilinin dilbilimsel ve sözlüksel açıdan incelenmesi ve geliştirilmesi olmuştur.

Bu amaçla, TDK bünyesinde dil bilimciler, leksikograflar ve dil uzmanları çalışmış ve Türk dilinin yapısını, kökenini ve evrimini incelemişlerdir. Dilin tarihi ve etimolojisi üzerine yapılan bu çalışmalar, Türk dilinin zengin geçmişini aydınlatmış ve daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.

TDK’nin en önemli çalışmalarından biri, Türkçe sözlüklerin hazırlanmasıdır. TDK, ilk olarak 1945 yılında “Türk Dil Kurumu Sözlüğü”nü yayınlamıştır.

Bu sözlük, Türkçenin kelime hazinesini derlemek ve açıklamak amacıyla büyük bir çaba sonucu ortaya çıkmıştır. Daha sonra 1967 yılında “Türkçe Sözlük” adıyla yayınlanan daha kapsamlı bir sözlük hazırlanmıştır.

TDK, sadece sözlük çalışmalarıyla değil, aynı zamanda dilin yazım kuralları, dilbilgisi kuralları ve dilin doğru kullanımı konularında da rehberlik yapmıştır. Türkçenin düzgün ve etkili bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek için dil kılavuzları, yazım kılavuzları ve dilbilgisi kitapları yayınlamıştır. Bu materyaller, öğrenciler, yazarlar, gazeteciler ve dil kullanıcıları için önemli bir kaynak olmuştur.

TDK’nin çalışmaları sadece Türkiye ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda Türk dünyasının farklı bölgelerindeki Türk lehçelerini de incelemiş ve bu lehçelerin korunmasına katkı sağlamıştır.

Türkçenin yanı sıra, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Kazak Türkçesi gibi farklı Türk lehçeleri üzerine yapılan çalışmalar, Türk dili ailesinin zenginliğini göstermiştir.

Türk Dil Kurumu’nun çalışmaları sadece dilbilimle sınırlı değildir.

Aynı zamanda Türk kültürünün ve tarihinin korunması amacıyla da çeşitli projeler yürütmüştür. Türk folkloru, atasözleri, deyimler, masallar ve halk hikayeleri gibi kültürel öğelerin derlenmesi ve yaygınlaştırılması konusunda da önemli çalışmalar yapmıştır.

Türk Dil Kurumu, kuruluşundan bu yana Türk dili ve kültürünün korunması ve geliştirilmesi için büyük bir çaba göstermiştir. Dilin zenginliğini ortaya koymak, dilin doğru kullanımını teşvik etmek ve Türk dilinin uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlamak için önemli bir rol üstlenmiştir.

Türkçe’nin gelişimi ve evrimi üzerine yaptığı çalışmalar, Türk dünyasının dili olarak Türkçenin önemini vurgulamıştır.

Türk Dil Kurumu Tarafından Yayımlanan Sözlükler

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe’nin doğru, etkili ve güzel kullanımını teşvik etmek amacıyla 1932 yılında kurulan bir kurumdur. TDK, Türkçe sözlüklerin yanı sıra dil bilgisi kuralları, yazım kılavuzları ve benzeri yayınlar da hazırlamaktadır. İşte TDK tarafından yayımlanan bazı önemli sözlükler:

 1. TDK Sözlük:
  • Türkçe’nin resmi sözlüğü olarak kabul edilir.
  • Türkçe kelimelerin anlamlarını, kullanımlarını ve kökenlerini içerir.
  • Sık güncellenen bir sözlüktür.
 2. TDK İmla Kılavuzu:
  • Türkçe dilbilgisi kurallarını ve yazım kurallarını içerir.
  • Kelimelerin nasıl doğru bir şekilde yazılması gerektiği konusunda rehberlik eder.
 3. TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü:
  • Türkçe atasözleri ve deyimleri, anlamları ve kullanıldıkları bağlamları içerir.
  • Türk kültürünü ve geleneklerini yansıtan bir kaynaktır.
 4. TDK Yabancı Kelimeler Sözlüğü:
  • Türkçeye geçmiş yabancı kökenli kelimelerin anlamlarını ve kullanımlarını içerir.
  • Türkçe’nin zenginleşmesine katkı sağlar.
 5. TDK Şiir Terimleri Sözlüğü:
  • Şiir terimleri ve kavramlarıyla ilgili açıklamalar içerir.
  • Şiirsel ifade biçimlerini anlamak için bir kaynaktır.

Bu sözlükler, dilbilgisi kuralları, yazım kılavuzları ve benzeri kaynaklar Türk Dil Kurumu’nun dil üzerine çalışmalarının ürünleridir. TDK’nın resmi web sitesi ve basılı yayınları, en güncel ve doğru bilgileri sağlamak amacıyla sık sık güncellenmektedir. Bu kaynaklar, Türkçe kullanımıyla ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşmak isteyenler için önemli referans kaynaklardır.

TDK sözlükte kaç kelime var ?

TDK Sözlük’te dildeki gelişmeleri yansıtan toplamda 122.423 kelime bulunmaktadır.

Bu kelimeler, sözler, terimler, deyimler, ekler ve anlamlardan oluşmaktadır. Sözlükte madde başı ve madde içi toplamda 92.292 söz yer almaktadır. Ayrıca, Türk edebiyatından seçilmiş 34.672 örnek cümle ve toplamda 1.454.903 kelime içeren bir sözlük metni mevcuttur.

TDK Kurucuları Kimlerdir ?

TDK (Türk Dil Kurumu) kurucuları şunlardır:

 1. Mustafa Kemal Atatürk
 2. Samih Rıfat Horozcu
 3. Ruşen Eşref Ünaydın
 4. Celâl Sahir Erozan
 5. Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Bu isimler, Türk Dil Kurumu’nun 12 Temmuz 1932 tarihinde kurulmasında etkili olan isimlerdir. Türk Dil Kurumu, Türkçenin doğru, güzel ve açık bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek, Türk dilini zenginleştirmek ve Türkçeyi ulusal bir norma kavuşturmak gibi amaçlarla kurulmuştur.

Türk Dil Kurumu ilk başkanı kimdir ?

Türk Dil Kurumu’nun ilk başkanı, kurumun kuruluşundan itibaren 1932 yılında 1950’ye kadar görev yapmış olan Cemil Meriç’tir.

Cemil Meriç, Türk Dil Kurumu’nun kuruluşundan önce de dil ve edebiyat alanında önemli çalışmalara imza atmış bir isimdir.

Türk Dil Kurumu Bilimsel Çalışmaları Yürüten Kollar Nelerdir ?

Türk Dil Kurumu’nun bilimsel çalışmaları yürüten kolları şunlardır:

 1. Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu: Türk dilinin farklı ağızlarını inceleyen ve bu ağızlar üzerinde bilimsel çalışmalar yapan koldur.
 2. Çağdaş Türk Yazı Dilleri Bilim ve Uygulama Kolu: Türk yazı dillerinin günümüzdeki kullanımını ve gelişimini inceleyen koldur.
 3. Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu: Dil bilgisi ve dil bilimi konularında araştırmalar yapan, dilin yapısını ve işleyişini inceleyen koldur.
 4. Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu: Güncel Türkçe sözlüklerin hazırlanması ve güncellenmesi üzerine çalışmalar yapan koldur.
 5. Terim Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu: Farklı alanlarda kullanılan terimlerin incelenmesi, standartlaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yapan koldur.
 6. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim ve Uygulama Kolu: Türkçe öğretimiyle ilgili pedagojik ve metodolojik konularda araştırmalar yapan koldur.
 7. Türk Edebiyatları Bilim ve Uygulama Kolu: Türk edebiyatlarıyla ilgili dil ve kültür araştırmaları yapan, edebiyat eserlerini inceleyen koldur.
 8. Yayın Kolu: Kurumun yayınlarını planlayan, düzenleyen ve yöneten koldur.
 9. Yazıt Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu: Tarih boyunca kullanılan yazıtları inceleyen, yazıtların dilbilgisi, içerik ve tarih açısından analizini yapan koldur.

Bu kollar, Türk Dil Kurumu’nun dil bilimi, dil tarihi, edebiyat ve kültürle ilgili geniş bir yelpazede bilimsel çalışmalar yürütmesini sağlamaktadır.

Türk Dil Kurumunda tamamlanan ve yürütülen projeler nelerdir ?

Türk Dil Kurumu, Türk dilinin zenginliğini koruma ve geliştirme misyonuyla birçok önemli proje yürütmekte ve tamamlamıştır. Bu projeler, dilin tarihini, yapısını, çeşitliliğini ve kültürel bağlamını anlamak amacıyla gerçekleştirilmekte ve dilin gelecekteki evrimine katkı sağlamaktadır. İşte Türk Dil Kurumu tarafından tamamlanan ve yürütülen bazı önemli projeler:

 1. Türk Dili ile İlgili Yabancı Dillerdeki Temel Eserlerin Tercüme Edilmesi:
  • Türk diline dair temel eserlerin, yabancı dillerden Türkçe’ye tercüme edilmesi projesi, dilin uluslararası literatürdeki yerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
 2. Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi (Etimolojik) Sözlüğü’nün Hazırlanması:
  • Türkçe kelimelerin kökenlerini inceleyen etimolojik sözlük projesi, dilin kelime dağarcığını derinlemesine anlamayı hedeflemektedir.
 3. Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması, İşaret Dili Sözlüğü’nün Hazırlanması:
  • İşitme engelliler için Türk İşaret Dili sisteminin oluşturulması ve bir sözlük hazırlanması projesi, dilin her kesimine erişilebilirliği artırmayı amaçlamaktadır.
 4. Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Yabancılara Türkçe Öğretimi Yazılımı:
  • Yabancılara dil öğretimini desteklemek üzere geliştirilen yazılım, dilin uluslararası alanda daha etkin bir şekilde öğretilmesini sağlamaktadır.
 5. Farklı Kültürlerin Temel Düşünce ve İlim Eserlerinin Türkçeye Çevirisi:
  • Farklı kültürlerin önemli eserlerinin Türkçeye çevrilmesi projesi, dilin kültürel bağlamını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.
 6. Türk Dili Belgesel ve Film Yapımı:
  • Türk dilini ve kültürünü tanıtmak amacıyla belgesel ve film yapımı projesi, dilin görsel ve işitsel medya aracılığıyla yayılmasını sağlamaktadır.
 7. Türkiye Türkçesi ve Tarihi Devirleri Yazı Dilleri Grameri
 8. Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması
 9. Karşılaştırmalı Türk Lehçe ve Şiveleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırmaları
 10. Göktürk Yazı Belgesi Yazıt ve Anıt Albümü
 11. Türkiye Türkçesi Sözlükleri
 12. Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlüğü
 13. Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük
 14. Dil İlişkileri Açısından Halaççanın Durumu
 15. Türkçenin Ulu Çınarı Dünya Şairi Ali Şir Nevai
 16. Karaçay- Balkarca: Derlem Tabanlı Bir İnceleme
 17. Türkiye Türkçesinin Açık Erişimli Sesletim Sözlüğü Araştırmaları
 18. Hive- Ürgenç Oğuz Ağızları Araştırmaları
 19. Yüzyıl Türkçenin Söz Varlığı
 20. Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası

Bu projeler, Türk Dil Kurumu’nun dilin tarihini, yapısını ve çeşitliliğini koruma ve gelecekteki nesillere aktarma çabalarının sadece birkaç örneğidir. Dilin sürekli olarak geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi, Türk kültürünün ve kimliğinin sürdürülebilirliği için kritik bir öneme sahiptir.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir